Απάντηση σχετικά µε τα δηµοσιεύµατα σχετικά µε τον αριθµό αισθητικών ιατρικών πράξεων στην Ελλάδα

Πέμπτη, 7 Φεβρουαρίου 2013 Leave a Comment


 Ελλάδα εµφανίστηκε να κατέχει  τη 2 η θέση παγκοσµίως   ανά 1000  κατοίκους στις αισθητικές χειρουργικές και µη χειρουργικές επεµβάσεις.

∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΠΑΝΟΡΘΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ


Πρόσφατα δηµοσιεύτηκαν στα Μ.Μ.Ε. τα αποτελέσµατα διεθνούς  έρευνας από την
ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) σχετικά µε τον αριθµό των
αισθητικών πλαστικών επεµβάσεων (χειρουργικών και µη χειρουργικών)  κατά το
2011. Σύµφωνα µε αυτά τα αποτελέσµατα ,  η Ελλάδα εµφανίστηκε να κατέχει  τη 2
η
θέση παγκοσµίως   ανά 1000  κατοίκους στις αισθητικές χειρουργικές και µη
χειρουργικές επεµβάσεις. 
Η Ελληνική Εταιρεία Πλαστικής Επανορθωτικής και Αισθητικής Χειρουργικής
βάσει εµπειρίας,  επειδή δεν υπάρχουν επίσηµα στατιστικά στοιχεία από τους  
κρατικούς φορείς,  θεωρεί τα αποτελέσµατα που παρουσιάστηκαν διογκωµένα
και υπερβολικά, γεγονός που διαστρεβλώνει την κοινωνικο-οικονοµική εικόνα
της χώρας µας. 
Μετά από ενδελεχή διερεύνηση του θέµατος από µέρους της Ε.Ε.Π.Ε.Α.Χ.,  καθώς
και επικοινωνία µε τον φορέα διεξαγωγής της έρευνας,  τα στοιχεία που
παρουσιάζονται για την Ελλάδα προέρχονται από τη συλλογή µόλις 14 
ερωτηµατολογίων,  δείγµα το οποίο στατιστικά θεωρείται ανεπαρκές για την
εξαγωγή βάσιµων συµπερασµάτων . 
Στο πλαίσιο αυτό,  και λόγω του ανεπαρκούς   δείγµατος,  τα αποτελέσµατα που
παρουσιάστηκαν για την Ελλάδα, είναι  προϊόν  αυθαίρετης αναγωγής  στο σύνολο
των Ελλήνων πλαστικών χειρουργών και βασίστηκε κατά το 50%  στις απαντήσεις
του συνόλου των Ευρωπαίων πλαστικών χειρουργών,  αγνοώντας άλλους
κοινωνικούς και οικονοµικούς παράγοντες,  αλλά πάνω απ όλα την πραγµατική
εικόνα όσον αφορά στον πραγµατικό αριθµό των εκτελεσθέντων χειρουργικών και µη
χειρουργικών επεµβάσεων. 
Όπως ξεκάθαρα διαφαίνεται από τα παραπάνω, τα στοιχεία που παρουσιάζονται
για την Ελλάδα απέχουν κατά πολύ από την πραγµατικότητα. Θα πρέπει επίσης
να τονισθεί ότι το κοινωνικο-οικονοµικό περιβάλλον  Ελλάδας το 2011 ήταν ήδη σε
ύφεση,  γεγονός που δεν επιτρέπει να συµπεραίνουµε αυθαίρετα την αύξηση στον
αριθµό των αισθητικών πλαστικών χειρουργικών και µη χειρουργικών επεµβάσεων
προβάλλοντας µια λανθασµένη εικόνα του Έλληνα πολίτη. 

0 σχόλια »

Leave your response!